α-d-galactosidases from thermotoga species

Jr Miller, K. N. Parker, W. Liebl, D. Lam, W. Callen, M. A. Snead, E. J. Mathur, J. M. Short, R. M. Kelly

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelBegutachtung

22 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)246-260
Seitenumfang15
FachzeitschriftMethods in Enzymology
Jahrgang330
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2001
Extern publiziertJa

Dieses zitieren